Make your own free website on Tripod.com

הדרכה לכתיבה 
בטורים, עיצוב כותרת ושימוש באות פתיח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


·      כדי לעצב את הכתבה שתכננת עליך לכתוב אותה בצורת עיתון . לכתיבה זו קוראים  כתיבה בטורים.

 

1.   בחר בתפריט עיצוב טורים.

    דוגמא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   בחר את מספר הטורים שאתה מעוניין לעצב את הכתבה שלך.

3.           כדי לעצב את כותרת הכתבה תוכל לעשות זאת  

     בתוכנת WORD בעזרת גלריית WORDART .

 

 

 

 

 

 

עיצוב אות פתיח
 

 

 


בכתיבת עיתון , נהוג להוסיף בראש הכתבה אות פתיח.

כיצד עושים זאת ?

1.   בתפריט עיצוב בוחרים ב- אות פתיח.

        דוגמא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    ניתן לבחור האם האות פתיח תהיה פנימית או

     בשוליים.