Make your own free website on Tripod.com

מחוון לאתר תלמיד 

 

 


השיג את היעד

בדרך להשגת היעד

בתחילת הדרך

קריטריונים

הנושא בנוי בדרך מעניינת ומגרה ללמידה.

הנושא בנוי, בחלקו, בדרך מעניינת ומגרה ללמידה.

הנושא אינו בנוי בדרך מעניינת ומגרה ללמידה.

הטכנולוגיה משפרת את הלמידה של התלמיד

המידע מועבר באופן תמציתי ומדויק.

חלק מהמידע מועבר באופן תמציתי ומדויק.

המידע אינו מועבר באופן תמציתי ומדויק.

תיאום למטרות ולנושאים

המידע כתוב בשפה המותאמת לגיל התלמידים.

המידע כתוב, בחלקו, בשפה המובנת לגיל התלמידים.

המידע אינו כתוב בשפה המובנת לגיל התלמידים.

התאמה לאוכלוסיות שונות

המידע מדויק.

המידע מדויק בחלקו.

המידע אינו מדויק.

 

 

תוכן

המידע שלם וכולל את כל הפרטים החשובים.

המידע חלקי.

המידע הוא חלקי.

המידע שימושי.

המידע שימושי בחלקו.

המידע אינו שימושי.

המידע מעודכן.

המידע מעודכן בחלקו.

המידע אינו מעודכן.

המידע משמעותי.

המידע משמעותי בחלקו.

למידע אין כל משמעות.

הטקסט ללא שגיאות כתיב או דקדוק.

בחלק מהטקסט יש שגיאות כתיב / דקדוק.

בטקסט  יש שגיאות כתיב / דקדוק.

דקדוק

השפה הכתובה מכובדת ומכבדת.

השפה הכתובה מכובדת בחלקה.

השפה הכתובה אינה נאותה ומכובדת.

שפה

האתר ידידותי למשתמש וכולל קישורים מתאימים וברורים. הסדר הגיוני.

האתר ידידותי בחלקו למשתמש וכולל קישורים מתאימים וברורים. הסדר הגיוני בחלקו .

 

אין האתר ידידותי למשתמש ואינו כולל קישורים מתאימים וברורים. הסדר אינו  הגיוני.

 

מיתאר

ניתן לחזור לעמוד הבית / לעמוד הקודם מכל עמוד באתר.

ניתן לחזור לעמוד הבית / לעמוד הקודם מחלק מעמודי האתר.

לא ניתן לחזור לעמוד הבית / לעמוד הקודם מכל עמוד באתר.

ניווט

הגרפיקה מושכת את העין ,

מיקום התמונות מתאים ואינו מפריע לתוכן.

הגרפיקה  מושכת את העין  בחלקה,

מיקום חלק מהתמונות אינו מתאים ומפריע לתוכן.

הגרפיקה אינה  מושכת את העין ,

מיקום התמונות אינו מתאים ומפריע לתוכן.

תמונות וגרפיקה

הטקסט קריא, הצבעים תואמים.

הטקסט קריא בחלקו, הצבעים תואמים בחלק מהמקרים.

הטקסט אינו קריא, הצבעים אינם תואמים.

טקסט,צבע ורקע

הרשימות והטבלאות מתוכננות וממוקמות נכון.

הרשימות והטבלאות מתוכננות וממוקמות נכון באופן חלקי.

הרשימות והטבלאות לא מתוכננות וממוקמות נכון.

רשימות וטבלאות

היפר קישורים פועלים היטב.

היפר קישורים פועלים היטב בחלק מהמקרים.

היפר קישורים אינם פועלים היטב.

היפר קישורים

התלמיד משתף פעולה עם יתר חברי הקבוצה.

התלמיד משתף פעולה עם יתר חברי הקבוצה באופן חלקי .

אין התלמיד משתף פעולה עם יתר חברי הקבוצה.

שיתוף פעולה