Make your own free website on Tripod.com

 


  1. השתמש בתוכנת  PUBLISHER

 

 

2. עליך לפרסם את יחידת הלימוד אותה בחרת להציג בפני חבריך.

3. בחר באפשרות של ; ידיעון, חוברת .

4. שים לב למבנה האפשרויות של ידיעון /חוברת.

  1. כדי לעצב את הידיעון /חוברת לחץ על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר תכנון הפרסום

שים לב ובדוק עבודתך על פי הקריטריונים ;

 

תוכן- האם התייחסת לתוכן היחידה ? האם המידע מדויק ? שלם, שימושי ובעל משמעות ?

דקדוק-  האם שמת לב לשימושי הלשון הנכונים? זכר/ נקבה  השימוש בספרות ?

מיתאר- האם המתאר אסתטי , המבנה הגיוני ומתוכנן ?

תמונות וגרפיקה – גרפיקה מושכת לעין. המיקום אינו מפריע לתוכן ?

טקסט , צבע ורקע- טקסט קריא, לא משתלט על צבעי הטקסט והגרפיקה.

רשימות וטבלאות- מתוכננות וממוקמות נכון.

שיתוף פעולה -מורים, תלמידים אחרים,חברי הקבוצה.