Make your own free website on Tripod.com

פעילות 4

כתבים כותבים ...

 

אופי הפעילות :יחידנית.

*  לפניכם כותרות עיתונים בחר כותרת אחת וכתוב

        לה כתבה .

*  הקפד על מבנה תקין של כתבה : כותרת ראשית

   ,כותרת משנית, פתיח .

 

תוכל להשתמש בטיזר(לקסיקון למונחים בתקשורת).

כתוב את שמך (קרדיט של כתב).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


עיצוב ועריכה

 

*   לאחר שסיימת את הכתיבה . תוכל לערוך את הכתבה באמצעות

     המחשב.

יש באפשרותך לכתוב כתיבה בטורים (הדרכה בכתיבה בטורים )

השתמש באות פתיח .

כדאי מאוד להכין סקיצה מראש ,עימוד ותכנון של עיצוב גרפי.

 

·        הוסף תמונה מהאינטרנט שמתאימה לכתבה שכתבת

(היעזר בהדרכה בהעתקת תמונה ).

 


 


*