Make your own free website on Tripod.com

פעילות 5

השוואה בין עיתונים

 

אופי הפעילות : יחידנית /זוגות.

 

בכל יום אנו מתעדכנים בנעשה סביבנו.

אמצעי התקשורת מאפשרים לנו לקבל את המידע המעניין אותנו .

במשימה שלפנינו נבדוק את מידת המהימנות של הידיעות המועברות אלינו באמצעות העיתונים .

 

 

משימה ;

עיין באתרי העיתונים (אתרי עיתונים ) בחר כתבה אשר מופיעה בשני העיתונים.

*  כתוב באיזה מדור הופיעה הכתבה ?

*  ערוך השוואה בין שתי הכתבות לפי הקריטריונים הבאים ;

 

 

 

אתר העיתון .....

אתר העיתון .....

קריטריונים

 

 

הכותרת של הכתבה

 

 

נושא הכתבה

 

 

מידת ההתאמה בין הכותרת לגוף הכתבה

 

 

מידת הפירוט שניתן בכתבה

 

 

האם חוות דעתו של הכותב משפיעה על הכתבה לדעתך .

 

 

סתירות בכתבה יש/אין

 

 

*לאחר ההשוואה כתוב איזו כותרת משכה אותך לקריאת הכתבה , 

       מדוע ?

 

 

 

·        הצג את סיכום המשימה וההשוואה  במצגת P.P .

·        לעזרתך; דף הוראות להכנת מצגת.

                  דף מחוון להכנת מצגת.

 

סיכום

 


·        הכן אתר באמצעות תוכנת 

    PUBLISHER ובו הצג את סיכום המשימה הנ"ל .

 

לעזרתך : דף הנחיה להכנת אתר.

               דף מחוון להכנת אתר.

*