Make your own free website on Tripod.com

פעילות 9

 

עורכים השוואה ומסכמים

 

*  בחר שני אתרי עיתונים מתוך אתרי העיתונים והחדשות.

*  ערוך רשימה באילו נושאים עסק אתר 1?

*  ערוך רשימה באילו נושאים עסק אתר 2 ?

 

*   מהם הנושאים שעניינו אותך ? מדוע ?

*   באיזה אתר הובא הנושא שעניין אותך בצורה ברורה ומעניינת ?

*  סכם את הכתבה.

*  שוחח עם חבריך וכתוב את התייחסותם.

 

חשוב !!!

מה דומה ומה שונה בין כתב שטח לכתב רשת ( כתב בעיתון הדיגיטלי)?