Make your own free website on Tripod.com

פעילות 6

חח"מ בתקשורת

 

חדש , חשוב ומעניין

 

אירועים רבים מתרחשים בארץ ובעולם ומדווחים במערכות תקשורת. רק האירועים העונים על חח"מ

נבחרים להיות מדווחים כחדשות .

 

  ×       בחר חדשה מאתרי העיתונים והחדשות.

  ×       העתק את החדשה לתוכנת WORD וענה :

 

  ×       באיזה מדיום (טלוויזיה , רדיו ,עיתון , מחשב ) הופיעה החדשה ?

באיזה ערוץ תקשורתי הופיעה החדשה ? (עיתון מעריב, עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד...)

 

              ×       כתוב את תאריך החדשה ,שמות הכתב /הכתבים .

              ×       מהו מיקום החדשה בעיתון ?(מדור בעיתון )

              ×       פרטי החדשה (מי ?מה? מקום ?מתי ?מדוע ?-מודל 5 המ"מ )

              ×       האם מצורף לחדשה טקסט חזותי ?

              ×       אילו סוגיות /ערכים עולים מן החדשה ?

              ×       (רשות) אם החדשה פורסמה כידיעה , האם יש בה רק דיווח על עובדות האירוע או שמא נוספו גם דיעות , פרשנויות מנקודות מבט שונות ?

              ×       (רשות ) האם קיים קשר בין הטקסט המילולי לטקסט החזותי ? הסבר !

העתק את התמונה המופיעה בצמוד לחדשה שבחרת .

( העזר קישור בהדרכה להעתקת תמונה מהאינטרנט).

 

 

פעילות זו הוכנה בסיוע של עלון "ערוצים בתקשורת " של משרד החינוך.