Make your own free website on Tripod.com

מחוון להערכת ביצוע המשימות 


צורה חזותית

דרך ההעברה

שימוש במקורות מידע

שליטה בחומר

רמה

- מוגש בצורה נאה ומעיינית.

-  הדבקת הכתבות.

- עניין לכיתה.

- הסבר במילים שלו.

- קריאה ברורה.

- עד 15 דקות.

- בקיאות בחומר.

 

- ציון שמות של מקורות המידע .

- רצוי להשתמש בכמה מקורות.

- בין ארבע לשש כתבות.

-     הסבר טוב

- קישורים

- לדעת לענות עש שאלות

- פירוש מילים ומושגים לא מובנים.

- ציון שמות של עיתונים.

 בקיאות בחומר.

 כתבות ענייניות ואקטואליות. .

 

 

 

 

בתלמיד מעביר את האקטואליה בצורה ברורה וקריאה, מדביק ת הכתבות, מצרף הסברים , מפות וכולי.

- התלמיד מעביר את האקטואליה בלשון שוטפת, תוך כדי מתן הסברים במילים שלו, זמן ההעברה: לא יותר מ- 15 דקות.

- שימוש בארבעה מקורות מידע

לפחות.

- ציון שם המקור והתאריך.

- בין ארבע לשש כתבות.

התלמיד מכיר ומבין היטב את הכתבות הענייניות.

יכול לפרש את הפריטים העיקריים במילים שלו ויודע לענות על שאלות התלמידים.

 

 

שולט היטב

התלמיד מגיש את האקטואליה בצורה נאה ,נקייה ומסודרת , אך הכתב אינו קריא, אין נספחים ואין תקציר במילים שלו.

התלמיד מעביר אקטואליה בצורה ברורה , אך מתקשה במתן הסברים.

שימוש בשני מקורות מידע עם ציון שם המקור והתאריך.

האקטואליה כוללת לפחות ארבע כתבות.

מכיר ומבין , מפרש את הדברים במילים שלו, מתקשה במתן תשובות לשאלות התלמידים.

 

שולט

 

התלמיד מגיש את האקטואליה בצורה לא נאה , לא מסודרת  ולא מאורגנת . הכתב אינו ברור ואינו קריא . יש טעויות ואין נספחים, תמונות או תוספות.

מתקשה לעמוד בפני הכיתה ,להעביר את החומר שהכין בצורה ברורה ובזמן מוקצב.

שימוש במקור מידע אחר .

ציון שם כתבה אחת או שתיים.

מכיר את הנושא , מתקשה בפירוש הדברים במילים שלו ובהקשרים .

אינו מסוגל לענות לשאלות התלמידים.

 

שולט חלקי