Make your own free website on Tripod.com

מחוון להערכת מצגת  

 


רמה גבוהה

רמה נאותה

רמה בסיסית

     נושא  /  רמה

קשור במלואו לנושא- תוכן התוצר קשור בקשר ישיר לנושא.

קשור ברובו לנושא.

לא קשור לנושא/קשור לנושא באופן חלקי.

 

תוכן וקשר לנושא

אופן הצגת המידע

הנושא המרכזי מהווה ציר מרכזי במצגת.

 

התוכן  מקיף את נושא המצגת.

 

 

המידע המוצג אמין ונכון.

 

ניסוח התוכן ברור ותמציתי.מועבר בצורה ברורה.

 

 

מספר מקורות מידע, אמינים ומתאימים-מסוג מאגר תמונות ומקור מידע אחד תיאורטי.

 

 

 

נושא המצגת מהווה ברובו ציר מרכזי.

 

תוכן המצגת מקיף את רוב הנושא העיקרי.

 

רוב המידע המוצג אמין ונכון.

 

ניסוח התוכן ברור אך אינו תמציתי (ולהפך).

 

מספר מקורות המידע מצומצם ולא תמיד אמין ורלוונטי - מסוג מאגר תמונות ומקור מידע אחד תיאורטי.

 

הנושא המרכזי אינו מהווה ציר מרכזי במצגת, לא ברור.

 

תוכן המצגת אינו מקיף את רוב הנושא העיקרי.

 

המידע המוצג אינו אמין ונכון ברובו.

 

ניסוח התוכן אינו ברור ואינו תמציתי.

 

מקור המידע  יחיד. המקור אינו אמין ורלוונטי- מסוג מאגר תמונות ומקור מידע אחד תיאורטי.

 

 

 

תוכן

התוצר מתאים לסוגה.

התוצר מבטא את הסוגה באופן חלקי.

אין התאמה בין התוצר לסוגה.

התאמה לסוגה

(עיתון , מצגת וכו).

אין שגיאות כתיב ודקדוק.

 

קיים פיסוק לאורך כל המצגת.

5 נקודות

פחות מ- 4 שגיאות כתיב.

 

פיסוק חלקי.

 

3 נקודות

קיימות יותר מ - 3שגיאות כתיב.

אין פיסוק.

2 נקודות

כתיב, דקדוק ופיסוק

 

קיימת שקופית פתיחה המציגה את הנושא.

 

לכל השקופיות  הייתה כותרת המציינת את נושא השקופית.

 

השקופיות בנויות ברצף הגיוני.

 

 

קיימת שקופית המציינת את מקורות המידע במדוייק (במידת הצורך).

 

הניווט במצגת לפי סדר השקופיות , ללא קישוריות +מילים חמות.

קיימת שקופית פתיחה המציגה את הנושא.

 

לרוב השקופיות הייתה כותרת המציינת את נושא השקופית.

 

רוב השקופיות בנויות ברצף הגיוני.

 

קיימת שקופית המציינת באופן חלקי את מקורות המידע (במידת הצורך).

 

הניווט במצגת מסתעף ומשלב  ללא קישוריות +מילים חמות.

לא קיימת שקופית פתיחה המציגה את הנושא.

 

לרוב השקופיות לא הייתה כותרת המציינת את נושא השקופית.

 

רוב השקופיות אינן בנויות ברצף הגיוני.

 

לא קיימת שקופית המציינת את מקורות המידע (במידת הצורך).

 

הניווט במצגת לפי סדר השקופיות , ללא קישוריות +מילים חמות.

מתאר/

מבנה

 

התוצר מוצג בצורה ברורה, נקייה ונעימה לעין בהתאם לתוצר הנבחר.

התוצר מוצג בצורה ברורה, אך לא נקייה ונעימה לעין או להיפך.

התוצר אינו ברור, אינו נקי ואינו נעים לעין.

אסתטיות

צבע הטקסט מותאם לרקע (טקסט בהיר על רקע כהה ולהפך).

 

 

רקע המצגת מתמזג עם צבעי הטקסט. 

 

 

צבע הטקסט מותאם בחלקו לרקע אך עדין קיימים קשיים מסוימים לקרוא אותו בבהירות.

 

רקע המצגת מפריע בחלקו לקריאות הטקסט. 

 

 

צבע הטקסט אינו מותאם לרקע (טקסט בהיר על רקע בהיר ולהפך).

 

 

רקע המצגת דומיננטי, משתלט ומפריע לקריאות הטקסט. 

 

טקסט, צבע ורקע

 

גרפיקה ותמונות שאינן מפריעות לתוכן.

 

הגרפיקה מתאימה ורלוונטית לתוכן.

 

ההנפשה נעשית במידה ואינה מפריעה לתוכן ולהתקדמות.

 

הגרפיקה מתאימה ורלוונטית לתוכן בכל השקופיות.

גרפיקה ותמונות במידה שמפריעה לתוכן בחלקו. 

 

הגרפיקה אינה מתאימה לתוכן.

 

יש פעמים שההנפשה מפריעה לתוכן ולהתקדמות במצגת.

 

הגרפיקה מתאימה לתוכן

בחלק מהשקופיות.

גרפיקה ותמונות מועטות או רבות מדי המפריעות לתוכן.

הגרפיקה אינה מתאימה לתוכן.

 

אין הנפשה או הנפשה עמוסה מדי המפריעה לתוכן ולקצב ההתקדמות במצגת.

 

הגרפיקה כלל אינה מתאימה לתוכן.

 

 

 

תמונות וגרפיקה

 

התוצר מבטא חשיבה יצירתית, חדשנית וייחודית.

התוצר מבטא חשיבה יצירתית, אך אינו ייחודי.

התוצר אינו מחדש באופן הצגתו: אינו מבטא חשיבה יצירתית ואינו ייחודי.

מקוריות

התוצר מבטא באופן מלא את דרישות המשימה.

התוצר מבטא באופן חלקי את דרישות המשימה.

התוצר אינו מבטא את דרישות המשימה.

מילוי משימה

 

נעשה שימוש ביותר משלושה מקורות מידע מגוונים, עדכניים ומהימנים.

נעשה שימוש בשניים-שלושה מקורות מידע מגוונים אך לא עדכניים או לא מהימנים.

 נעשה שימוש במקור מידע אחד. כמו כן מקורות המידע אינם עדכניים ומהימנים.

שימוש במקורות מידע

קיימת התאמה בין מקורות המידע לתוכן המצגת בכל השקפים.

 

 

קיימת התאמה בין מקורות המידע לתוכן המצגת בחלק מהשקפים.

 

 

אין התאמה בין מקורות המידע לתוכן המצגת.

 

 

השימוש באלמנטים קוליים מותאם לתוכן המצגת וקיים במידה טובה.

 

השימוש באלמנטים קוליים מסיח את תשומת לב הנמענים בחלק מהשקפים.

 

השימוש באלמנטים קוליים מסיח את תשומת לב הנמענים מתוכן המצגת

או שאין כלל שימוש באלמנטים קוליים.

 

 

 

התאמה בין אלמנטים חזותיים וקוליים לתוכן המצגת.

המציג דיבר באופן  ברור (דיבור נהיר, מבט מופנה כלפי הכיתה...).

 

 

המציג הרחיב בע"פ מעבר למופיע במצגת.

 

 

המציג דיבר באופן שאינו ברור לגמרי.

 

 

 

המציג הקריא את המצגת והוסיף בע"פ מעט מעבר לכך.

 

המציג דיבר באופן שאינו ברור (קול חלש, דיבור מהיר, מבט מופנה כלפי השולחן...)

 

המציג הקריא את המצגת ולא הוסיף/הרחיב בע"פ מעבר לכך.

 

הצגה (פרזנטציה)

 

 

הערה: במידה והמצגת נעשתה בעבודה קבוצתית יש להוסיף נושא זה למחוון (נקודות אפשריות להערכה: שיתוף פעולה, דף מבוא המציין את תתי הנושאים של המצגת ולידם שמות חברי הקבוצה שהכינו אותם, חלוקת עבודה שווה בין החברים, אחידות וכו'...)