Make your own free website on Tripod.com

מטרות לימודיות
 

 

 

 

 

 

 


מטרות בפרוייקט "זה הזמן"

 

    v       התלמידים ייחשפו לעולם התקשורת והעיתונות.

    v       התלמידים ייחשפו לנושאים שונים ומגוונים יעמיקו

    בתחומי תוכן ואירועים מהשטח .

    v       התלמידים יכירו סוגי עיתונים, מבנה עיתונים מודפסים

    ודיגיטליים.

    v       התלמידים יפתחו מודעות לעיתון ככלי תקשורתי

    בחברה.

    v       התלמידים יפתחו מיומנות לבדיקת מהימנות של מקורות 

    מידע.

    v       התלמידים יפתחו כישורים לעבודת צוות ומעורבות

    חברתית בתהליך ההפקה של העיתון; חלוקת תפקידים,

    חשיבה סביב נושא עריכת העיתון ,עיצוב , עימוד

    והפקת העיתון.

    v    עידוד תלמידים להצגת עמדות שונות ודיונים בנושאים

    אקטואליים.

    v    התלמידים ילמדו ערכים בלימוד כללי האתיקה

    העיתונאית.

    v       התלמידים יפתחו מיומנויות כגון; תקשורת הכוללת

    איסוף מידע מהשטח ומהאינטרנט, אירגונו, תיעודו

   והצגתו, חשיבה  ביקורתית .

    v       התנסות בכתיבה עיתונאית מבחירת נושאים לכתיבה,

    איסוף חומר, ראיונות, סקרים עד הפקת העיתון.