Make your own free website on Tripod.com

מחוון להערכת פרסום 

 


במידה רבה

במידה חלקית

במידה מועטה

קריטריונים להערכה

קשור במלואו לנושא.

קשור ברובו לנושא.

לא קשור לנושא / קשור לנושא באופן חלקי.

תוכן

המידע מדויק ושימושי לחלוטין ובעל משמעות.

המידע מדויק ושימושי באופן חלקי

המידע אינו מדויק ואינו שימושי.

מידע

שימוש נכון ומדויק בזכר/נקבה/יחיד/רבים.

שימוש נכון ברוב המקרים בזכר/נקבה/יחיד/רבים.

אין שימוש נכון בזכר/נקבה/יחיד/רבים.

דקדוק

אסתטיקה

מבנה הפרסום נכון והגיוני.

מבנה הפרסום הגיוני בחלקו

מבנה הפרסום אינו הגיוני

 

מיתאר

הגרפיקה והתמונות מתאימות לגמרי לנושא הפרסום.

הגרפיקה והתמונות מתאימות לנושא הפרסום באופן חלקי.

הגרפיקה והתמונות אינן מתאימות לנושא הפרסום.

תמונות וגרפיקה

הטכסט קריא לחלוטין, צבע הגופן מתאים לצבע הרקע.

הטכסט קריא בחלקו בלבד.

הטכסט אינו קריא בגלל שימוש לא נכון בצבע גופן ורקע.

צבע טכסט ורקע

יש התאמה מלאה בין נושא העמודה למידע הכתוב בה.

יש התאמה חלקית בין נושא העמודה למידע הכתוב בה.

אין התאמה בין נושא העמודה למידע הכתוב בה.

*רשימות וטבלאות

יש שיתוף פעולה מלא בין חברים לקבוצה/תלמידים אחרים/מורים

יש שיתוף פעולה חלקי בין חברים לקבוצה/תלמידים אחרים/מורים

אין שיתוף פעולה בין חברים לקבוצה/תלמידים אחרים/מורים

* שיתוף פעולה