Make your own free website on Tripod.com

"זה הזמן"- פרויקט מתושב בתקשורת

לקסיקון מושגים בתקשורת 

 


א'

אייטם חדשותי- נושא עיתונאי.חח"מ- חשוב חדש ומעניין.

ב'

בוקסה- טקסט שהוצא מגוף הכתבה,ומופיע בתוך מסגרת נפרדת.

 

ג'

גוף הכתבה- פירוט העובדות והמידע.אפשר לכלול בגוף הכתבה ציטוטים מדברי אנשים אחרים.

ד'

דד-ליין- מועד סופי להגשת חומר

( של הכתבים לעורך, של העורך למעצב הגרפי, של עיתון כולו לדפוס ).

 

ט'

טור אישי- במה בעיתון לכתיבה אישית, של אנשים שיש לאנשים עניין בדיעותיהם.

טיזר- בדרך כלל ציטוט של מרואיין, שמועתק מגוף הכתבה ומובלט כאלמנט גרפי.מופיע באות בינונית.

 

י'

ידיעה עיתונאית (חדשה)

הידיעה העיתונאית מדווחת. זהו דיווח ראשוני פשוט ובסיסי שבעזרתו מציג העיתון את החדשות לקוראיו. בידיעה ניתן למצוא את פירטי האירוע המסוקר מדווח באמצעות הצגת העובדות, ללא הבעת דעה או התרשמות הכתב.

כ'

כותרת , כותרת ראשית- שם הכתבה. ניתן על ידי העורך המטפל בה.הכותרת מופיעה באות גדולה.

כותרת ראשית מעוררת עניין וסקרנות .חשוב שתהיה ברורה ולא ארוכה מדי.

כותרת משנית- מפנה למידע נוסף מתוך הכתבה.

כותרת משנה- פתיח. תמצות הכתבה בכמה שורות.מופיע בדרך כלל מתחת לכותרת הראשית באות בינונית.יש מספר סוגים של פתיח; פתיח ציטוט, פתיח שאלה, פתיח תיאורי, פתיח רקע.

כתבה- נושא עיתונאי שטופל על ידי כתב והוגש לעורך.

כתבה חדשותית- ידיעה מורחבת , הכוללת דיון בחדשה יש בה דיווח , פרשנות ושיפוט.

קיימות תת סוגי כתבות: כתבת תחקיר, כתבת צבע ועוד.

 

 

ל'

לוגו- שם מדור או חטיבה בעיתון. נקבע על ידי העורך הגרפי.

ליי אאוט- תכנון גליון עיתון( חלוקת הכתבות, המדורים ושאר הנושאים והפרויקטים המיועדים לגליון בין העמודים).

 

מ'

מאמר- דיווח מנקודת ראות אישית המציג טיעון/פרשנות/עמדה/הוכחה/ שכנוע,ללא פירוט פרטי החדשה , תוך התייחסות לנושא מסויים.

 

מדור- חטיבה נושאית בעיתון.

 

מוען- בעלי העיתון העורכים.

 

 

 

נ'

נגטיב- על רקע כהה.

נמען- החברה, קהל היעד.

ס'

סקיצה- שרטוט גרפי של כתבה , שמוגש על ידי העורך הגרפי לאישור העורך הממונה , לפני הביצוע.

ע'

עימוד- בנייה של כתבה, לפי הסקיצה שאושרה, על מסך המחשב.

עיתון- כלי תקשורת כתוב להעברת מידע.

סוגי עיתונים;

עיתון יומי- יוצא כל יום.

ירחון- יוצא אחת לחודש.

 

 

פ'

פונט- צורה גרפית של אות. נתון להחלטתו של העורך הגרפי.

בגוף הכתבה, במיקום שקובע הגרפיקאי.

 

ק'

קרדיט- שם הכתב שהכין את הכתבה ושם הצלם שתמונותיו מופיעות בה.

 

 

ש'

שבועון- יוצא אחת לשבוע.

 

ת'

תבנית חדשותית מכילה -

ידיעה- דיווח חדשות בצורה אובייקטיבית על פי ראיון, סקירה, או מידע מטעם סוכנות ידיעות, הנכתב בצורת פירמידה: עיקר החומר בהתחלה והרחבה בהמשך.