Make your own free website on Tripod.com

דף הדרכה לשימוש בתוכנת  

 

 

DROP
 

 

 

 

 

 


1.    לחץ כאן להורדת התוכנה

 

2.    לחץ מקש ימני בעכבר ,ייפתח תפריט –לחץ על פתח

דוגמא :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   ייפתח סימן תוכנת ההיפוך

 

 

4.    סמן את הקטע שברצונך להעתיק מאתר האינטרנט.

5.    גרור את הקטע המסומן אותו לסמן                   הנמצא במסך.

 

 

 

* תוכנת הDROP  תבצע את ההיפוך של הכתב בעברית ותעתיק אותו בצורה הנכונה

   לתוכנת הWORD